Quyết định 1673/QĐ-ĐHTDM ngày 19/12/2017 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)

15/01/2018 08:51 — 308
TẢI VỀ FILE PDF

Tin học khác

Quyết định số 733 ngày 14/6/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao)
Ngày đăng: 04/08/2018 12:10
Quyết định số 732 ngày 14/6/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản)
Ngày đăng: 04/08/2018 12:09
Quyết định số 619 ngày 18/5/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản)
Ngày đăng: 04/08/2018 12:08
Quyết định số 618 ngày 18/5/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao)
Ngày đăng: 04/08/2018 12:06
Quyết định số 192 ngày 28/02/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao)
Ngày đăng: 04/08/2018 12:04
Quyết định số 191 ngày 28/02/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản)
Ngày đăng: 04/08/2018 12:03
Quyết định số 22 ngày 09/01/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao)
Ngày đăng: 04/08/2018 12:02
Quyết định số 21 ngày 09/01/2018 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản)
Ngày đăng: 04/08/2018 12:01
Quyết định 1672/QĐ-ĐHTDM ngày 19/12/2017 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao)
Ngày đăng: 15/01/2018 08:46
Quyết định 1500/QĐ-ĐHTDM ngày 16/11/2017 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao)
Ngày đăng: 15/01/2018 08:33