TIN TỨC

Hội thảo “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc”

30/06/2020 16:05 — 249
Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I. Lênin, ngày 26/6/2020, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc”. 

Hội thảo tiếp tục khẳng định những giá trị khoa học và thời đại của V.I.Lênin đối với cách mạng thế giới và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc tại Việt Nam, đồng thời bổ sung, vận dụng và phát triển sáng tạo di sản của V.I.Lênin vào thực tiễn của Việt Nam trong bối cảnh mới. Hội thảo đã kết nối với các đại biểu, nhà khoa học, học giả từ nhiều điểm cầu như, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Nguyễn Huệ, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Quảng Bình, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Đại học Quảng Nam, Học viện Chính trị khu I, Học viện Chính trị khu II, Học viện Chính trị khu III, Học viện Chính trị - Quốc phòng…

Từ chủ đề của hội thảo, Ban tổ chức đã tuyển chọn 44 bài tham luận tập hợp thành kỷ yếu. Các tác giả tham luận đã tập trung 02 nhóm nội dung trọng điểm là làm rõ bối cảnh, nội dung và những giá trị của bản Luận cương của Lênin; nêu bật vai trò của Luận cương đối với Nguyễn Ái Quốc, quá trình tiếp cận, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc vào cách mạng Việt Nam từ năm 1920 trở về sau.

Ban tổ chức cũng chọn ra 07 tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo. Thông qua các tham luận này, các tác giả và đại biểu đã tập trung làm rõ nhiều vấn đề trọng tâm, như: Giá trị lý luận của sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin và sự vận dụng sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh; Vận dụng sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin vào con đường cách mạng Việt Nam; Những luận điểm sáng tạo về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh; Từ phác thảo sơ thảo luận cương của Lênin, Hồ Chí Minh đã kiến tạo nên con đường các mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam,…

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Hoàng Trọng Quyền – Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh, nội dung “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin đã tạo ra bước ngoặt căn bản về chất trong sự phát triển nhận thức, tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước. Đến nay, lý luận của Lênin nói riêng, của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung luôn đồng hành, định hướng để dân tộc Việt Nam đạt được những thắng lợi vĩ đại trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa; trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo PGS.TS Hoàng Trọng Quyền, chủ đề của hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu thêm một lần nữa nhìn nhận, khẳng định những công lao, cống hiến vĩ đại của Lênin cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì sự tiến bộ của nhân loại; chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo những tư tưởng cơ bản của Lênin, của chủ nghĩa Mác - Lênin cho phù hợp công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Mặt khác, những kết quả nghiên cứu được công bố tại hội thảo sẽ là tư liệu quý giá bổ sung vào nguồn học liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập các môn khoa học chính trị tại trường Đại học Thủ Dầu Một nói riêng, và các trường đại học, học viện trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

Hội thảo là diễn đàn khoa học tiếp tục khẳng định những giá trị khoa học và thời đại của V.I.Lênin đối với cách mạng thế giới và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc tại Việt Nam

BTC đã kết nối với các đại biểu, nhà khoa học, học giả từ nhiều điểm cầu trong cả nước trình bày và thảo luận về chủ đề của hội thảo

PGS.TS Hoàng Trọng Quyền – Phó Hiệu trưởng p
hát biểu nêu bật ý nghĩa tổ chức hội thảo
BBT
 

Bài đăng cùng chủ đề