TIN TỨC

Hội thảo khoa học “Giá trị trường tồn của Quốc tế Cộng sản”

08/03/2019 10:11 — 1597
Ngày 2/7/2019, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị trường tồn của Quốc tế Cộng sản”, hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III).

Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan, đơn vị giáo dục có bề dày kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị như: Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Hải Quân, Học viện Cán bộ TP.HCM, Đại học KHXH&NV Tp.HCM, Đại học Nguyễn Huệ….

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Hoàng Trọng Quyền – Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Thủ Dầu Một đã nêu bật những giá trị to lớn của Quốc tế Cộng sản đối với phong trào giải phóng dân tộc và lịch sử nhân loại. PGS nhấn mạnh, Quốc tế Cộng sản do V.I Lê-nin sáng lập và lãnh đạo đã không ngừng đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp vô sản và nhân dân lao động tất cả các nước, vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Những giá trị trường tồn của Quốc tế Cộng sản đã góp phần thúc đẩy cách mạng tiến lên, đồng thời vận dụng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các nước XHCN. Vì vậy, hội thảo mong muốn trở thành diễn đàn để các học giả trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc đổi mới nghiên cứu và giảng dạy các nội dung liên quan đến Quốc tế Cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Trên cơ sở nội dung của 58 tham luận được tuyển chọn từ các tác giả gửi đến, Ban Tổ chức đã hệ thống thành 3 nhóm chủ đề. Cụ thể:

Chủ đề “Quốc tế Cộng sản với Chủ nghĩa Mác – Lênin”: các tham luận đã đề cập đến vai trò của Quốc tế Cộng sản trong việc phát triển lý luận Mác-xít như: chiến lược, sách lược của đảng cộng sản, giúp cho các tổ chức đảng cộng sản động viên quần chúng đứng lên bảo vệ lợi ích của nhân dân, chống chiến tranh đế quốc.

Chủ đề “Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng thế giới”: các bài viết tập trung phân tích vai trò của Quốc tế Cộng sản trong việc kết hợp chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân trên phạm vi toàn thế giới, củng cố tình đoàn kết giữa giai cấp công nhân các nước trên tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản; định ra chiến lược, sách lược đúng cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa…

Chủ đề “Những đóng góp của Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam”: Các tham luận phân tích sự ảnh hưởng và đóng góp to lớn của Quốc tế Cộng sản đến cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam sớm trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới; Thông qua đường lối và chương trình hành động của Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho nhân dân Việt Nam…

Ngoài những tham luận được trình bày, các học giả đã tiếp tục có những ý kiến thảo luận sâu sắc hơn về vai trò của Quốc tế Cộng sản đối với tiến trình lịch sử của nhân loại, đặc biệt là đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đối với chủ nghĩa xã hội hiện thực; những giá trị của Quốc tế được vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở thế kỷ 21. Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận cũng đã phân tích, đánh giá những tác động tích cực của Quốc tế Cộng sản đối với sự hình thành của Đảng Cộng sản ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam; nêu bật mối quan hệ khăng khít giữa Quốc tế Cộng sản với phong trào cách mạng Việt Nam, nhất là mối quan hệ giữa Quốc tế Cộng sản với Hồ Chí Minh trong hành trình Người đi tìm đường cứu nước. Đồng thời, hội thảo cũng nêu ra các ý kiến nhằm phê phán, bác bỏ các luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, chủ nghĩa hiện thực.

Phát biểu tổng kết chủ đề hội thảo, TS. Nguyễn Văn Thủy – Trưởng khoa KHXHNV, trường Đại học Thủ Dầu Một khẳng định, không thể bác bỏ những giá trị của Quốc tế Cộng sản; không thể xóa bỏ lý tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, con người, xã hội và nhân loại mà các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã vạch ra.  Vì vậy, những ai đó còn định kiến và mang quan điểm như vậy đều là ảo tưởng, thiếu thực tế, cần phải kiên quyết đấu tranh, bác bỏ; đồng thời chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tinh thần của Quốc tế Cộng sản trong từng bối cảnh, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của mỗi quốc gia trong thế giới hiện đại.

Hội thảo được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III)

ThS. Lý Văn Ngoan - GV trường Đại học Thủ Dầu Một trình bày tham luận tại hội thảo

TS. Võ Mạnh Đồng - GV trường Sĩ quan Lục quân 2 trình bày tham luận tại hội thảo

Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm tại hội thảo
BBT
 


Bài đăng cùng chủ đề