THÔNG BÁO

Các quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học chính quy, hệ thường xuyên (đợt tháng 3/2019)

27/02/2019 16:03 — 1778
TẢI VỀ FILE PDF
* Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy (2014 - 2018)
* Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học, cao đẳng liên thông hình thức chính quy, vừa làm vừa học, đại học, cao đẳng vừa làm vừa học, đại học văn bằng 2 chính quy, vừa làm vừa học.
* Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy (2012- 2015).
* Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy (2015- 2018).
* Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy (2013- 2016).
* Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy (2012- 2016).
* Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy (2013- 2017).
* Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy (2014- 2017).
* Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy (2013- 2017).
* Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy (2014- 2019)
* Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy (2012- 2017).
* Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy (2011- 2015).
* Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy (2011- 2016)

Thông báo khác