GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

Khoa học Quản lý

Từ tháng 7/2018, Khoa Khoa học Quản lý được thành lập từ sự hợp nhất của 2 khoa: Khoa học Quản lýHành chính – Luật. Website của Khoa đang trong quá trình hoàn thiện, vui lòng xem thông tin từ 2 đơn vị thành viên trước khi hợp nhất.