Phòng Khoa Học

Giới thiệu phòng Khoa học

1. Giới thiệu


Trưởng Phòng Khoa học - 
TS. Nguyễn Hồng Thu

Phòng Khoa học là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN); quản lý công tác biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:
          a) Về quản lý hoạt động KH&CN
          - Tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch về hoạt động KH&CN. Ðề xuất quy trình cho cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học.
          - Xây dựng kế hoạch 10 năm, 5 năm và hàng năm về hoạt động KH&CN. Đề xuất ký kết hợp đồng KH&CN, hợp đồng chuyên gia nghiên cứu phục vụ cho nhiệm vụ chung của Trường.
          - Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng khoa học để xét duyệt đề cương, đánh giá, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học.
          - Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giữa Nhà trường với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài; thực hiện các chế độ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên sau khi hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học.
          - Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Trường về hoạt động KH&CN; tham mưu cho Lãnh đạo Trường trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ, giảng viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm theo qui định.
          - Quản lý hồ sơ nghiên cứu khoa học, lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên và những lao động hợp đồng trong Trường; báo cáo thống kê hoạt động KH&CN định kỳ theo quy định.
          - Phối hợp với các cơ quan, ban ngành đề xuất, tư vấn, thực hiện, ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với những đề tài cấp Tỉnh, Bộ, Nhà nước.
          - Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên theo đúng Quy chế hoạt động KH&CN của Trường và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          b) Về quản lý công tác biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo
          - Triển khai quy trình thực hiện biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo cho cán bộ, giảng viên theo Quy chế hoạt động KH&CN của Trường và theo quy định của ngành, của Nhà nước.
          - Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng khoa học để xét duyệt đề cương, đánh giá chất lượng, nghiệm thu về tài liệu phục vụ đào tạo.
          - Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu các hợp đồng biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo giữa Nhà trường với đơn vị chủ trì và chủ biên tài liệu; thực hiện các chế độ cho cán bộ, giảng viên sau khi hoàn thành việc biên soạn tài liệu.
          - Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức xuất bản đối với những tài liệu có chất lượng tốt. 
          c) Về công tác tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học
          - Nghiên cứu, tham mưu đề xuất chủ trương, phương hướng tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề nhằm phục vụ cho hoạt động KH&CN và đào tạo của Trường.
          - Xây dựng quy trình, hướng dẫn thực hiện việc tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề ở các cấp. 


TS. Trần Văn Trung cùng anh em Phòng Khoa học (năm 2021)

2. Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên
 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Liên hệ
1 TS. Nguyễn Hồng Thu Trưởng phòng - Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách:
+ Công tác tổ chức, thi đua – khen thưởng của đơn vị;
+ Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN;
+ Hoạt động nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh.
- Trực tiếp thực hiện: Tham mưu cho lãnh đạo Trường về chiến lược, chính sách hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) toàn Trường; tham mưu kế hoạch tổ chức hội thảo cấp quốc gia, quốc tế.
thunh@tdmu.edu.vn
 
0911.549.689
2 ThS. Danh Hứa Quốc Nam Phó Trưởng phòng - Trực tiếp phụ trách:
+ Đề tài/dự án KH&CN ngoài Trường;
+ Hoạt động sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;
+ Công tác đảm bảo chất lượng mảng hoạt động KH&CN;
+ Số hóa, tin học hóa hoạt động KH&CN.
- Trực tiếp thực hiện:
+ Quản lý nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh;
+ Tham mưu dự thảo văn bản quản lý, điều hành thuộc mảng phụ trách cho Trưởng phòng.
- Hỗ trợ công tác Đảng (Thủ quỹ Chi bộ Hành chính 2).
namdhq@tdmu.edu.vn
 
0944.289.517
038.6843.499
3 ThS. Lý Văn Ngoan Phó Trưởng phòng - Trực tiếp phụ trách:
+ Nhiệm vụ KH&CN cấp Trường (đề tài/dự án, biên soạn tài liệu);
+ Hoạt động KH&CN của người học;
+ Tổ chức hội thảo/hội nghị khoa học.
+ Công tác văn thư, lưu trữ.
- Trực tiếp thực hiện:
+ Tập hợp, kết nối các chuyên gia trong hoạt động KH&CN;
+ Tham mưu dự thảo văn bản quản lý, điều hành thuộc mảng phụ trách cho Trưởng phòng.
ngoanlv@tdmu.edu.vn

0902.908.430
4 TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên Trực tiếp thực hiện:
+ Quản lý đề tài/dự án KH&CN ngoài Trường;
+ Quản lý đề tài/dự án KH&CN cấp Trường của nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh;
+ Quản lý biên soạn tài liệu;
+ Quản lý sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;
+ Dự thảo văn bản quản lý, kế hoạch, báo cáo thuộc mảng thực hiện cho Phó Trưởng phòng phụ trách công việc.
thanhthao@tdmu.edu.vn

0919.689.077
5 ThS. Nguyễn Xuân Hào Chuyên viên Trực tiếp thực hiện:
+ Tiếp nhận, trả kết quả xử lý hồ sơ hoạt động KH&CN của cá nhân, đơn vị thuộc Trường;
+ Công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị;
+ Hỗ trợ biên tập kỷ yếu hội thảo/hội nghị khoa học;
+ Công tác dân quân tự vệ;
+ Phụ trách công đoàn của phòng Khoa học;
+ Dự thảo văn bản quản lý, kế hoạch, báo cáo thuộc mảng thực hiện cho Phó Trưởng phòng phụ trách công việc.
haonx@tdmu.edu.vn
 
0977.307.743
6 CN. Phan Thị Thanh Huyền Chuyên viên Trực tiếp thực hiện:
+ Quản lý đề tài/dự án KH&CN cấp Trường của cán bộ, giảng viên, học viên sau đại học;
+ Quản lý điểm khoa học, lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên;
+ Hỗ trợ hồ sơ, thông tin của cán bộ, giảng viên phục vụ công tác kiểm định;
+ Hỗ trợ, phối hợp quyết toán kinh phí thưởng công bố khoa học;
+ Dự thảo văn bản quản lý, kế hoạch, báo cáo thuộc mảng thực hiện cho Phó Trưởng phòng phụ trách công việc.
huyenptt@tdmu.edu.vn
 
0905.638.766
0967.161.620
 
7 CN. Tống Thị Phương Thảo Chuyên viên Trực tiếp thực hiện:
+ Quản lý đề tài KH&CN của sinh viên, hoạt động KH&CN của người học;
+ Quản lý hội thảo/hội nghị khoa học;
+ Hỗ trợ hồ sơ, thông tin của người học phục vụ công tác kiểm định;
+ Thủ quỹ của đơn vị;
+ Dự thảo văn bản quản lý, kế hoạch, báo cáo thuộc mảng thực hiện cho Phó Trưởng phòng phụ trách công việc.
thaopt@tdmu.edu.vn
 
0987.25.25.76
8 ThS. Cao Thanh Xuân Chuyên viên Trực tiếp thực hiện:
+ Phối hợp xây dựng, quản trị các phần mềm/ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý KH&CN;
+ Quản lý kết quả công bố khoa học, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN;
+ Quản lý hồ sơ cán bộ hợp tác về KH&CN;
+ Tập hợp, thống kê, lưu trữ số liệu hoạt động KH&CN;
+ Dự thảo văn bản quản lý, kế hoạch, báo cáo thuộc mảng thực hiện cho Phó Trưởng phòng phụ trách công việc.
- Phụ trách admin website Phòng Khoa học.
xuanct@tdmu.edu.vn
 
0936.009.108
0972.457.007

3. Quy chế làm việc của Phòng Khoa học 

4. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Phòng Khoa học - Trường Đại học Thủ Dầu Một, Số 06, Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Email: phongkhcn@tdmu.edu.vn
- Số ĐT: 0274.3841 571

Anh chị em Phòng Khoa học cùng TS. Trần Văn Trung 
(năm 2021)