Phòng Hành Chính

Giới thiệu phòng Hành chính

I. CHỨC NĂNG

   Phòng Hành chính là đơn vị trực thuộc Trường, làm công tác hành chính - tổng hợp, là cầu nối giữa Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng (gọi chung là Lãnh đạo Trường) với các đơn vị trong Trường, giúp cho việc chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trường được thông suốt, làm đầu mối thực hiện đối nội và đối ngoại.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

   1. Thực hiện công tác tổng hợp, pháp chế

   - Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường

   - Phối hợp đơn vị có liên quan xây dựng các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý

   - Tham gia về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản của các đơn vị trước khi trình Lãnh đạo Trường ký, phê duyệt

   - Chuyển tải thông tin chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng tới các cá nhân, đơn vị có liên quan

   2. Thực hiện công tác hành chính – văn thư

   - Tiếp nhận, xử lý văn bản đi – đến

   - Quản lý con dấu của Trường

   - Trích sao văn bản theo yêu cầu sử dụng của các cá nhân và đơn vị trong Trường; lên lịch công tác tuần và phổ biến để thực hiện

   - Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức được cử đi công tác; xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác.

   3. Thực hiện công tác phục vụ, lễ tân

   - Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các hoạt động chung của Nhà trường và tham gia phục vụ các hoạt động này

   - Làm nhiệm vụ lễ tân, tiếp khách của Lãnh đạo Trường.

   - Đón tiếp khách đến Trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc

    4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

   1. Trưởng phòng: ThS. Lê Nguyễn Xuân Lan

   2. Phó Trưởng phòng (kiêm Trợ lý Hiệu trưởng): Luật sư Trần Văn Nam

   3. Bộ phận Tổng hợp – Pháp chế:

   - Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hiền

   - Chuyên viên Nguyễn Thanh Trúc

   - Chuyên viên Khấu Hoàng Kim Thư

   4. Bộ phận Hành chính – Văn thư:

   - Chuyên viên Vũ Thị Ngọc Bích

   - Nhân viên văn thư: Nguyễn Thị Thị

   5. Đội xe

IV. LIÊN HỆ

   - Bộ phận văn thư : 0274.3822518

   - Bộ phận tổng hợp - pháp chế : 0274.3840230

   - Bộ phận điều xe: 0274.3837150