Phòng Đào Tạo Sau Đại Học

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
 
1. Chủ trì việc soạn thảo Quy chế, Quy định, Quy trình liên quan đến công tác đào tạo sau đại học trình Hiệu trưởng ra Quyết định;
2. Triển khai thực hiện quy trình, quy định liên quan đến công tác giảng dạy, học tập nghiên cứu; các biện pháp phát triển và đảm bảo chất lượng đào tạo;
3. Triển khai và đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo của năm học; công tác xét tốt nghiệp; thông qua việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học hàng năm; 
4. Phối hợp công tác quản lý đào tạo giữa các đơn vị liên quan trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo, và đề xuất các phương hướng phát triển chất lượng, quy mô, chương trình đào tạo cho các chuyên ngành;
5. Phối hợp với Khoa quản lý chuyên ngành lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu; tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp sau đại học của Trường;
6. Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan theo dõi và giám sát việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Quy trình về đào tạo sau đại học của Nhà trường;
7. Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về học vụ đào tạo sau đại học. Chịu trách nhiệm thống kê và xác nhận khối lượng giảng dạy lý thuyết, thực hành thí nghiệm cho bậc sau đại học;
8. Thực hiện công việc quản lý học vụ đào tạo sau đại học: Tổ chức đăng ký nhập học, lập danh sách lớp; Quản lý điểm thi; Quản lý hồ sơ học tập của học viên; Phối hợp với Khoa quản lý chuyên ngành xét tư cách học viên được nhận đề tài, được bảo vệ luận văn thạc sĩ; Trình Hiệu trưởng ra Quyết định giao đề tài, mời phản biện, thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ; Lập hồ sơ Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ; Cấp bảng điểm tích lũy học kỳ, bảng điểm toàn khóa, chứng nhận hoàn thành khóa học; Trình Hiệu trưởng ra Quyết định tốt nghiệp cao học; Lập hồ sơ cấp bằng thạc sĩ; Tổ chức cấp phát và quản lý văn bằng thạc sĩ do Trường đào tạo; Trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định các trường hợp bảo lưu kết quả học tập, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa học đào tạo, ngừng học, buộc thôi học, gia hạn thời gian học tập, tiếp tục học;
9. Tổ chức và quản lý các lớp bổ túc kiến thức và ôn tập phục vụ tuyển sinh sau đại học;
10. Phối hợp với các đơn vị đề xuất điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu của học viên;
11. Cung cấp các thông tin liên quan đến đào tạo sau đại học cho Phòng Đảm bảo chất lượng để phục vụ công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng đào tạo;
12. Theo dõi, kiểm tra, xác nhận khối lượng giảng dạy, phối hợp cùng phòng Kế hoạch Tài chính tính thù lao giảng dạy cho giảng viên và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ cũng như tham gia các hoạt động đào tạo sau đại học khác.