Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục QP-AN và Giáo dục thể chất của sinh viên cao đẳng khóa 2014-2017

23/03/2017 09:27 — 759
TẢI VỀ FILE PDF

Thông báo khác

THÔNG BÁO V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 - Đợt tốt nghiệp tháng 06/2017
Ngày đăng: 15/06/2017 09:27
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 69/QĐ-ĐHTDM và 160/QĐ-ĐHTDM
Ngày đăng: 14/04/2017 15:47
Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên đại học ngành Giáo dục Tiểu học khóa 2014 – 2016 (Lớp DLD14TH204, DLD14TH205, DLD14TH206)
Ngày đăng: 17/03/2017 14:06
THÔNG BÁO V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy (Quyết định công nhận tốt nghiệp số 70/QĐ-ĐHTDM và số 68/QĐ-ĐHTDM)
Ngày đăng: 15/02/2017 10:16
Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục QP-AN và Giáo dục thể chất của sinh viên đại học khóa 2013-2017
Ngày đăng: 07/12/2016 21:57
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2012 – 2015, đại học khóa 2011- 2015, hệ chính quy - đợt tốt nghiệp tháng 06/2016
Ngày đăng: 06/09/2016 15:54
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa 2012 – 2015 hệ chính quy - đợt tốt nghiệp tháng 04/2016
Ngày đăng: 29/08/2016 16:36
Nhận bằng tốt nghiệp đại học khóa 2012-2016, cao đẳng khóa 2013-2016 hệ chính quy và hệ thường xuyên đợt tốt nghiệp tháng 6/2016
Ngày đăng: 27/06/2016 11:14