Quyết định số 721/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2013-2017

09/06/2017 16:08 — 269
TẢI VỀ FILE PDF

Sinh viên kiểm tra thông tin in bằng trong Danh sách được công nhận tốt nghiệp (họ và tên, ngày tháng năm sinh, phái, xếp loại), nếu có sai sót phản hồi về Bộ phận Cấp phát văn bằng chứng chỉ - phòng Hành chính (Phòng A1.104) trước ngày 30/6/2017 để chỉnh sửa.

* Lưu ý: Sinh viên không có chữ “CB” tại cột “Cấp bằng (CB)” trong quyết định này là chưa nộp đủ chuẩn đầu ra và phải nộp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ và tin học khi nhận bằng chính thức.

QĐ công nhận và cấp VB-CC khác

Quyết định số 720/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2014-2017
Ngày đăng: 09/06/2017 16:36
Quyết định số 722/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học, cao đẳng liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2
Ngày đăng: 09/06/2017 16:07
Quyết định số 723/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2012-2015
Ngày đăng: 09/06/2017 16:01
Quyết định số 724/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2013-2016
Ngày đăng: 09/06/2017 16:00
Quyết định số 725/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2011-2014
Ngày đăng: 09/06/2017 15:59
Quyết định số 726/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2011-2015
Ngày đăng: 09/06/2017 15:58
Quyết định số 727/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2012-2016
Ngày đăng: 09/06/2017 15:57
Quyết định 662/QĐ-ĐHTDM ngày 16/5/2017 về việc cấp chứng chỉ tiếng Anh Quốc gia trình độ B, khóa thi ngày 07/05/2017
Ngày đăng: 23/05/2017 16:49
Quyết định 660/QĐ-ĐHTDM ngày 16/5/2017 về việc cấp chứng chỉ tiếng Pháp Quốc gia trình độ B, khóa thi ngày 07/05/2017
Ngày đăng: 23/05/2017 16:47
Quyết định 661/QĐ-ĐHTDM ngày 16/5/2017 về việc cấp chứng chỉ tiếng Anh EPT-TDMU cho sinh viên bậc cao đẳng, khóa thi ngày 07/05/2017
Ngày đăng: 23/05/2017 16:46