VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ

Quyết định số 816/QĐ-ĐHTDM ngày 03/7/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2013-2017
Quyết định số 817/QĐ-ĐHTDM ngày 03/7/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2012-2016
Quyết định số 818/QĐ-ĐHTDM ngày 03/7/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2014-2017
Quyết định số 819/QĐ-ĐHTDM ngày 03/7/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2012-2015
Quyết định số 720/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2014-2017
Quyết định số 721/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2013-2017
Quyết định số 722/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học, cao đẳng liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2
Quyết định số 723/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2012-2015
Quyết định số 724/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2013-2016
Quyết định số 725/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2011-2014
Quyết định số 726/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2011-2015
Quyết định số 727/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2012-2016
Quyết định 662/QĐ-ĐHTDM ngày 16/5/2017 về việc cấp chứng chỉ tiếng Anh Quốc gia trình độ B, khóa thi ngày 07/05/2017
Quyết định 660/QĐ-ĐHTDM ngày 16/5/2017 về việc cấp chứng chỉ tiếng Pháp Quốc gia trình độ B, khóa thi ngày 07/05/2017
Quyết định 661/QĐ-ĐHTDM ngày 16/5/2017 về việc cấp chứng chỉ tiếng Anh EPT-TDMU cho sinh viên bậc cao đẳng, khóa thi ngày 07/05/2017
Quyết định 659/QĐ-ĐHTDM ngày 16/5/2017 về việc cấp chứng chỉ tiếng Anh EPT-TDMU cho sinh viên bậc Đại học, khóa thi ngày 07/05/2017
Quyết định 658/QĐ-ĐHTDM ngày 16/5/2017 về việc cấp chứng chỉ tiếng Anh EPT-TDMU, cho học viên cao học, khóa thi ngày 07/05/2017
Quyết định 634/QĐ-ĐHTDM ngày 10/5/2017 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao)
Quyết định 633/QĐ-ĐHTDM ngày 10/5/2017 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)
Quyết định 369/QĐ-ĐHTDM ngày 05/4/2017 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)
Quyết định 146/QĐ-ĐHTDM về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao)
Quyết định 145/QĐ-ĐHTDM về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)
http://hotro.tdmu.edu.vn/chat/client/?website=1