VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ

Quyết định số 720/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2014-2017
Ngày đăng: 09/06/2017 16:36
Quyết định số 721/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2013-2017
Ngày đăng: 09/06/2017 16:08
Quyết định số 722/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học, cao đẳng liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2
Ngày đăng: 09/06/2017 16:07
Quyết định số 723/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2012-2015
Ngày đăng: 09/06/2017 16:01
Quyết định số 724/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2013-2016
Ngày đăng: 09/06/2017 16:00
Quyết định số 725/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy khóa 2011-2014
Ngày đăng: 09/06/2017 15:59
Quyết định số 726/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2011-2015
Ngày đăng: 09/06/2017 15:58
Quyết định số 727/QĐ-ĐHTDM ngày 06/6/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2012-2016
Ngày đăng: 09/06/2017 15:57
Quyết định 662/QĐ-ĐHTDM ngày 16/5/2017 về việc cấp chứng chỉ tiếng Anh Quốc gia trình độ B, khóa thi ngày 07/05/2017
Ngày đăng: 23/05/2017 16:49
Quyết định 660/QĐ-ĐHTDM ngày 16/5/2017 về việc cấp chứng chỉ tiếng Pháp Quốc gia trình độ B, khóa thi ngày 07/05/2017
Ngày đăng: 23/05/2017 16:47
Quyết định 661/QĐ-ĐHTDM ngày 16/5/2017 về việc cấp chứng chỉ tiếng Anh EPT-TDMU cho sinh viên bậc cao đẳng, khóa thi ngày 07/05/2017
Ngày đăng: 23/05/2017 16:46
Quyết định 659/QĐ-ĐHTDM ngày 16/5/2017 về việc cấp chứng chỉ tiếng Anh EPT-TDMU cho sinh viên bậc Đại học, khóa thi ngày 07/05/2017
Ngày đăng: 23/05/2017 16:44
Quyết định 658/QĐ-ĐHTDM ngày 16/5/2017 về việc cấp chứng chỉ tiếng Anh EPT-TDMU, cho học viên cao học, khóa thi ngày 07/05/2017
Ngày đăng: 23/05/2017 16:39
Quyết định 634/QĐ-ĐHTDM ngày 10/5/2017 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao)
Ngày đăng: 22/05/2017 14:12
Quyết định 633/QĐ-ĐHTDM ngày 10/5/2017 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)
Ngày đăng: 22/05/2017 14:11
Quyết định 369/QĐ-ĐHTDM ngày 05/4/2017 về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)
Ngày đăng: 22/05/2017 14:10
Quyết định 146/QĐ-ĐHTDM về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao)
Ngày đăng: 22/05/2017 14:10
Quyết định 145/QĐ-ĐHTDM về việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)
Ngày đăng: 22/05/2017 14:09
Quyết định 1832/QĐ-ĐHTDM ngày 10/11/2016 về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ giáo dục thể chất bậc cao đẳng hệ chính quy khóa 2014-2017
Ngày đăng: 22/03/2017 10:11
Quyết định 1831/QĐ-ĐHTDM ngày 10/11/2016 về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh bậc cao đẳng hệ chính quy khóa 2014-2017
Ngày đăng: 22/03/2017 10:10
Quyết định 160/QĐ-ĐHTDM ngày 02/03/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học
Ngày đăng: 17/03/2017 14:08
Quyết định 69/QĐ-ĐHTDM ngày 02/02/2017 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng các lớp thường xuyên
Ngày đăng: 09/03/2017 16:32