CÔNG KHAI THEO TT09

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2012 - 2013

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012 - 2013 (Tải tại đây)
- Danh sách đề tài được giao thực hiện năm 2012 (Tải tại đây)
- Danh sách hội thảo khoa học năm học 2012 - 2013 (Tải tại đây)