CÔNG KHAI THEO TT09

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2011 - 2012

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011 - 2012 (Tải tại đây)
- Thông báo thu học phí của SV hệ thường xuyên năm học 2011 - 2012 (Tải tại đây)
- Danh sách đề tài được giao thực hiện năm 2011(Tải tại đây) 
- Danh sách hội thảo khoa học năm học 2011 - 2012 (Tải tại đây)