Phòng Khoa Học

Giới thiệu phòng Khoa học

1. Giới thiệu:

Phòng Khoa học là phòng chuyên môn thuộc Trường có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác chỉ đạo, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ theo Quy chế nghiên cứu khoa học công nghệ.

2. Cơ cấu tổ chức:

TS. Trần Văn Trung
Trưởng phòng
Tel: (0650)3.841.571
Email: trungtv@tdmu.edu.vn
- Quản lý, điều hành Phòng Khoa học cũng như toàn bộ hoạt động liên quan đến khoa học công nghệ của trường theo quy chế và chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.
ThS. Danh Hứa Quốc Nam
Phó Trưởng phòng
Tel: (0650)3.841.571     
Email: namdhq@tdmu.edu.vn
- Công tác quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp tỉnh của cán bộ, giảng viên: Theo dõi, quản lý đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị các ý kiến, văn bản có liên quan trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện các đề tài; Tổng hợp, báo cáo về hoạt động khoa học công nghệ của Trường ở mảng công việc phụ trách.
CN. Nguyễn Xuân Hào
Chuyên viên
Tel: (0650)3.841.571    
Email: haonx@tdmu.edu.vn
- Quản lý việc biên soạn tài liệu giảng dạy của giảng viên, hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học.
CN. Tống Thị Phương Thảo
Chuyên viên
Tel: (0650)3.841.571
Email: thaopt@tdmu.edu.vn
- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên; hỗ trợ quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học.